RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 2024

Probíhající rybářský kroužek při MO Ústí nad Orlicí se koná v budově Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Kroužek se skládá z teoretické přípravy, která se koná v budově ČČK a poté z přípravy praktické, která se provádí na rybochovném zařízení, Libchavském rybníku. Test u MO ČRS v Ústí nad Orlicí se skládá ze dvou částí:

 • I. část z poznávání ryb a vodních organizmů
 • II. část z platné legislativy
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS
  • základní znalosti z poznávání ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti způsobů lovů
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

Jeden test obsahuje 25 otázek. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Pro úspěšné absolvovaní musí uchazeč zodpovědět minimálně 20 otázek z 25. ZDE je možnost ke stáhnutí ve formátu pdf 20 zkomprimovaných písemných testů, které slouží k přezkoušení uchazečů. Na konci každého testu je vyhodnocení správných odpovědí. TEST


Na základě úspěšně absolvovaného testu MO ČRS vydá:

 • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
 • na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek
 • členskou legitimaci

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Na základě přihlášky žadatel MO ČRS dodá:

 • fotografii standartního rozměru pro OP, ŘP (3,5 x 4,5cm)
 • členský příspěvek dle věku žadatele

 •  orientační zkušební testy ZDE

 • žádost o vydání rybářského lístku ZDE

 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku 

Fotogalerie rybářských závodů 2023


Fotogalerie rybářského soustředění

a rybářských závodů 2022