RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 2024

Probíhající rybářský kroužek při MO Ústí nad Orlicí se koná v budově Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Kroužek se skládá z teoretické přípravy, která se koná v budově ČČK a poté z přípravy praktické, která se provádí na Libchavském rybníku. 


Hledají se zájemci na vedoucí rybářského kroužku při MO ČRS Ústí nad Orlicí.

Předpoklady dle metodického pokynu ČRS.

Osoba starší 18 let s čistým trestním rejstříkem, psychicky a fyzicky způsobilá, znalá základů ochrany zdraví, první pomoci, hygieny a bezpečnosti práce a patřičné legislativy. Musí být členem ČRS, aktivním rybářem a vlastnit tak rybářský lístek a příslušnou povolenku a dodržovat předpisy. Měl by ovládat lov ryb udicí a rybolovnou techniku v praxi, vyznat se ve vhodném rybářském náčiní a umět si poradit s jeho jednoduchou údržbou a drobnými opravami. Měl by znát naše ryby a umět popsat jejich nejdůležitější rozpoznávací znaky, zvládat biologii, znát základy rybníkářství, mít alespoň minimální znalost ostatních živočichů a rostlin kolem vod i ve vodách samých a mít také povědomí o ekologii a ochraně přírody.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu: blajo@centrum.cz nebo telefonicky na čísle: 603354396. Rád zodpovím případné dotazy na výše uvedených kontaktech.

S pozdravem vedoucí kroužku Josef Blažek


Test u MO ČRS v Ústí nad Orlicí se skládá ze dvou částí:

 • I. část z poznávání ryb a vodních organizmů
 • II. část z platné legislativy
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS
  • základní znalosti z poznávání ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti způsobů lovů
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

Jeden test obsahuje 25 otázek. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Pro úspěšné absolvovaní musí uchazeč zodpovědět minimálně 20 otázek z 25. ZDE je možnost ke stáhnutí ve formátu pdf 20 zkomprimovaných písemných testů, které slouží k přezkoušení uchazečů. Na konci každého testu je vyhodnocení správných odpovědí. TEST


Na základě úspěšně absolvovaného testu MO ČRS vydá:

 • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
 • na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek
 • členskou legitimaci

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Na základě přihlášky žadatel MO ČRS dodá:

 • fotografii standartního rozměru pro OP, ŘP (3,5 x 4,5cm)
 • členský příspěvek dle věku žadatele

 •  orientační zkušební testy ZDE

 • žádost o vydání rybářského lístku ZDE

 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku 

Fotogalerie rybářských závodů 2023


Fotogalerie rybářského soustředění

a rybářských závodů 2022